ManşetlerResmi İlan

İLAN ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1 – İHALE KONUSU, İHALE ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ
Mülkiyeti belediyemize ait olup aşağıdaki tabloda tapu bilgileri ile nitelikleri belirtilen taşınmaz belediyemiz meclisinin 04.10.2019 tarih ve 2019/59 sayılı kararı ve Kapadokya Alan Başkanlığının 15.02.2021 tarih ve E-28251036-165.99-5547 sayılı satış onayına istinaden 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dahilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
İhale 23.06.2021 Çarşamba Günü saat 15:00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ

TAŞINMAZ CİNSİ ARSA
MAHALLE / MEVKİİ DUAYERİ MAHALLESİ ( KARAÖZÜ-1)
PAFTA K33C14A3D
ADA 1317
PARSEL 1
ARSA ALANI M² 11.776 m²
İMAR DURUMU TİCARET +  KONUT
EMSAL 1,00
Yapı Yüksekliği 9,50 m
MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ 13.500.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ = 405.000,00 TL
Geçici teminat nakit ya da teminat mektubu şeklinde ihale saatinden önce  (En Geç saat 14.30’a kadar) Ürgüp Belediyesi’ne yatırılmalıdır.
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden geçerli olmak üzere en az 120 (Yüz Yirmi) takvim günü olmalıdır.
Geçici teminat tutarının iadesi için aradan geçecek süre için Ürgüp Belediyesi’nden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Her ne suretle olursa olsun Ürgüp Belediyesi tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

MADDE 2-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olmamak.
Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olmamak, 23.06.2021 günü saat 14.30’a kadar istenilen belgeleri tamamlayarak Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve Geçici Teminatı yatırmak şarttır.
Satış İhalesine ait Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 250,00 TL ücret karşılığında satın alabilirler. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname ve eklerini satın almak zorundadır.
MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ
İhaleyi kazanan 15 gün içinde Satış bedelinin en az % 6’ sı oranında Kesin Teminat bedelini yatırarak satış sözleşmesini imzalayıp, satış bedelinin yarısını (1/2) peşin ödemek zorundadır. Satış bedelinin kalan yarısı (1/2) 60 (altmış) gün içinde ödenecektir. Ödeme planı belirtildiği gibi kesin olup, taraflarda bunu kabul etmeyi taahhüt etmiştir. Ödeme planına uyulmaması halinde, ihale tek taraflı olarak feshedilerek yatırılan teminatlar belediyemize irad kaydedilecek ve alıcının belediyemize o güne kadar yapmış olduğu ödeme belediyemizce 1 yıl içerisinde (Her hangi bir gecikme cezası yada faiz ödemeden) iade edilecektir. Tapu Müdürlüğünde yapılacak olan alım-satım işlemleri Satış bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Peşin ödemede satış bedelinde indirim yapılmayacaktır. Taşınmazı alan kişi tenzili bedel davası açamayacaktır.

MADDE 4 – İSTENİLEN BELGELER
Gerçek Kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi Gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi
Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı
İhale Özel Şartnamesi
Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti
Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.
Şartname alındı makbuzu,
Firma, şirket yada kooperatif adına girenlerin, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi) ibraz etmesi şarttır.
MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER
İhale ve Satışla ilgili her türlü Vergi, Resim, Tapu Alım-Satım Harçları ve diğer tüm giderleri ödemek alıcıya aittir.
MADDE 7- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
İhale Belediye İhale Komisyonu tarafından 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 1, 45 46 ve 47. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır.
İhale 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 47. maddesinde belirtilen usuller içerisinde yapılır ve 41. maddeye göre karara bağlanır. Kesin Teminat (satış bedelinin en az % 6 oranında alınır) ve taşınmazın satış bedelinin ½’si PEŞİN olarak alınır. Diğer ½’si en geç 60 (altmış) gün içerisinde Belediyemiz Veznesine veya belediyemizce belirtilecek resmi banka hesaplarına yatırılacaktır. Kesin Teminat tutarı Tapu Tescilinden sonra iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir.
Satışa sunulan taşınmazı ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve Taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İsteklinin sorumluluğundadır.
Satışa sunulan yerile çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar İstekli’ ye aittir.
Tekliflerin değerlendirilmesinde, İsteklinin satışa sunulan Arsayı incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 26.05.2021

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu