ManşetlerResmi İlan

İLAN ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda Mevkisi, Cinsi, pafta, ada, parsel, M2 si, muhammen aylık kira bedeli ile geçici teminatları belirtilen Kafeterya, Dolmuş Büro Yeri ve Park Alanı ile Büfe Yerleri, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

  1. İhale 01.09.2021 Çarşamba günü saat 15.00’den itibaren 10’ar dakika ara ile Belediyemizde

encümen huzurunda yapılacaktır.

  1. Kafeterya, Dolmuş Büro Yeri ve Park Alanı ile Büfe Yerlerine ait aşağıda belirtilen geçici

teminatlar ihale saatinden önce (en geç 14.00’e kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

  1. Kiraya verilecek Kafeterya, Dolmuş Büro Yeri ve Park Alanı ile Büfe Yerlerinin ilk yıldan sonraki

yılların aylık kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.

  1. Kiraya verilecek Kafeterya, Dolmuş Büro Yeri ve Park Alanı ile Büfe Yerlerinin kira bedelleri

aylık peşin olarak yatırılacaktır. Gecikme olması (yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.

  1. İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edeceklerdir.

  1. İhaleye girecekler, Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı almaları şarttır. Sabıka kaydını ibraz

etmeyenler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar ihaleye katılamayacaklardır.

  1. İş bu ihaleye ait ilan, reklâm, vergi, resim, harç gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.
  2. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 11.08.2021
GAYRİMENKÜLLERİN

MEVKİSİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL M² MİKTARI KDV DAHİL AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ 3 YIL ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞ GEÇİCİ TEMİNATI
Fatih Mah. 314. Sok. Büfe 20,65 m² 390,00 TL 421,20 TL
Fatih Mah. Ahmet Refik Altınay Parkı Büfe 9,25 m² 430,00 TL 464,40 TL
Fatih Mah. Mehmet Dinler Bul. İlhan Otel Önü Büfe 30L3B 89 1 18 m² 914,00 TL 987,12 TL
Kavaklıönü Mah. 15 Temmuz Şehitler Parkı Kafeterya 155 m² Kapalı alan 4.000,00 TL 4.320,00 TL
Duayeri Mah. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Cad. Büro yeri ve Park Alanı Kapalı Alan 45 m² – Açık Alan (Dolmuş Park Yeri) 700 m² 841,00 TL 908,28 TL
Evka Mah. Şehit Nihat Özsoy Cad. Büfe Bakkal 65 m² 352,00 TL 380,16 TL
Duayeri Mah. Kurtuluş Cami Yanı Büfe 15 m² 200,00 TL 216,00 TL

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu